Propozície a pravidlá

Propozície:

 1. Futbalová MINILIGA SLÁVIA SENEC sa bude hrať na hracej ploche 20×40 metrov bez mantinelov.
 2. Mužstvá ktoré sa zúčastnia MINILIGY zaplatia štartovné a dodržia termín o zaplatení.
 3. Štartovné a termín platenia určuje vedenie MINILIGY SLÁVIA SENEC najneskor 2 mesiace pred začatím sezóny každé mužstvo môže mať na súpiske maximálne 15 hráčov.
 4. Počas súťaže sa mužstva nemôžu dopĺnať.
 5. Na hracej ploche hrajú piati hráči + jeden brankár.
 6. Všetci hráči musia mať rovnakú výstroj
 7. Hrá sa systémom PLAY-OFF.
 8. Po ukončení základnej časti keď odohrá každý s každým, prvých osem mužstiev hrajú PLAY-OFF systémom (1-8, 2-7, 3-6, 4-5)
 9. PLAY-OFF sa hrá na dve víťazné stretnutia.
 10. V každom zápase (prvá časť PLAY-OFF) musí byť víťazné mužstvo.
 11. Pri nerozhodnom výsledku nasledujú kopy zo značky pokutového kopu.
 12. V semifinále a finále sa hra len na jedno víťazné stretnutie.
 13. Ak sa v semifinále alebo finále zrodí remíza nasledujú predĺženia 2 krát 5 minút, a ak ani potom nebude o víťazovi rozhodnuté nasledujú pokutové kopy.
 1. Každá séria obsahuje 3 pokutové kopy potom po 1.
 2. V každom mužstve na súpiske môžu nastúpiť maximálne traja PROFI-hráči. (Komisia pod pojmom profi chápe že to sú hráči, ktorí sa zúčastňujú akejkoľvek súťaži ktorú riadi SFZ alebo BFZ alebo Zahraničný futbalový zväz.
 3. Kontumovať výsledok pri zistení porušenia pravidla alebo propozície komisia môže aj dodatočne.
 4. Na stretnutia hráči môžu nastúpiť iba v tarfách.
 5. Po obdržaní druhej červenej karty v jarnej alebo druhej červenej karty v jesennej časti súťaže má hráč automaticky zastavenú činnosť na 1 následovné stretnutie. – Hráč v tomto prípade zaplatí pokutu v hodnote 5€
 6. Za kontumáciu mužstvo zaplatí 10€
 7. Všetky pokuty mužstvo alebo jednotlivec musia zaplatiť do následujúceho stretnutia. V prípade nezaplatenia im nebude umožnené nastúpiť na následujúce stretnutie.

Pravidlá:

 1. Ak hráč obdrží žltú kartu, opúšťa hraciu plochu a nezasahuje do hry, dve minúty bez ohľadu či sa výsledok zmení alebo nie.
 2. Ak hráč v stretnutí obdrží druhú žltú kartu, automaticky nasleduje červená karta, hráč už nezasahuje do stretnutia a mužstvo hrá v oslabení 5 minút.
 3. Ak rozhodca priamo udelí červenú kartu, hráč opúšťa hraciu plochu, mužstvo hrá v oslabení 5 minút a hráč už nezasahuje do hry.
 4. Vylúčený hráč po opustení hracej plochy sa nesmie zdržiavať v priestore náhradníkov a musí ten priestor opustiť(tribúna alebo priestor oproti tribúne)
 5. Hráč ktorý má zastavenú činnosť( je v treste) sa nemôže a nesmie zdržiavať na lavičke náhradníkov počas stretnutia svojho mužstva.
 6. V hore uvedených dvoch príkladoch rozhodca nesmie zahájiť stretnutie a ani pokračovať v stretnutí pokiaľ hráč neopustí lavičku náhradníkov.
 7. Out je kop.
 8. Pri nesprávnom rozohraní Outu rozhodca nesmie odobrať loptu mužstvu ktoré out zahralo, ale sa out opakuje. Pri zdržiavaní alebo zámernom nedodržaní odstupu 3 metre hráč môže byť napomenutý žltou kartou.
 9. Pri všetkých kopoch priamych a nepriamych s výnimkou pokutového kopu musí hráč dodržať odstup 3 metre.
 10. Striedanie hráčov sa môže uskutočniť len na vyhradených miestach (lavička náhradníkov), pri nedodržiavaní pravidla o striedaní hráč bude napomenutý žltou kartou.
 11. Šmýkačka nie je zakázaný spôsob hry. Ak je pri šmýkačke zasiahnutá noha súpera môže byť hráč napomenutý žltou kartou alebo červenou záleží od situácie.
 12. Každý hráč, účastník, tréner je už pri vstupe do areálu MINILIGY SLÁVIA SENEC zodpovedný za svoje správanie, bez ohľadu či jeho mužstvo v tej chvíli hrá alebo nehrá stretnutie. Pri nešportovom správaní účastníkov komisia rozhodcov môže trestať aj jednotlivcov aj mužstvá.
 13. Kontumácia je výsledok 3:0
 14. Kontumácia môže byť aj keď klesne počet hráčov v mužstve na menej ako 3.
 15. Kontumácia je vždy v prospech mužstva ktoré ju nezavinilo.
 16. Kontumácia nasleduje aj ak sa niektorý z účastníkov mužstva správa nešportovo a rozhodca usúdi že musí ukončiť stretnutie.
 17. Ak v areáli MINILIGY počas, pred alebo po stretnutí dôjde k fyzickým útokom medzi hráčmi jednotlivých mužstiev alebo ak niekto nedôstojným spôsobom prejavuje svoju nespokojnosť, môže byť potrestaný jednotlivec alebo celé mužstvo, záleží od priestupku.
 18. O trestoch rozhoduje len a len komisia MINILIGY SLÁVIA SENEC.
 19. Hráči, diváci a rodinný príslušníci ktorý sa počas stretnutia zdržiavajú na lavičke náhradníkov svojho mužstva a správajú sa nešportovo, za nich zodpovedá mužstvo samotné, pri takýchto situáciách rozhodca musí prerušiť hru, vylúčiť jedného z hráčov, a problematickú osobu vzdialiť mimo lavičky náhradníkov (hlavná tribúna alebo priestor oproti)
 20. Ak problematická osoba odmietne opustiť priestor na striedanie, rozhodca môže ukončiť stretnutie.
 21. TIME-OUT trvá jednu minútu a môže si ho vyžiadať každé mužstvo jeden krát v prvom a jeden krát v druhom polčase.
 22. TIME-OUT sa môže vyžiadať iba v prerušenej hre a je jedno či hru zaháji súper alebo mužstvo ktoré si TIME-OUT vyžiadalo.
 23. Po obdržaní žltej alebo červenej karty, trest plynie až keď hráč opustí hraciu plochu a nie od chvíli keď kartu obdrží.
 24. Ak po uplynutí trestu hráč vstúpi na hraciu plochu bez pokynu rozhodcu obdrží druhú žltú kartu a automaticky červenú.
 25. Časomerač môže zastaviť čas len na pokyn rozhodcu.
 26. Rozhodca riadi stretnutie a dbá aby sa dodržiavali pravidla futbalu, neobmedzene uplatňuje právomoc kedykoľvek prerušiť hru, pozastaviť ju alebo aj ukončiť. Preruší hru ak je podľa jeho názoru hráč vážne zranení. Potrestá hráča ktorý sa dopustí priestupku za ktorý sa v súlade s pravidlami futbalu napomína alebo vylučuje z hry. Dbá na to aby na hraciu plochu nevstúpila neoprávnená osoba.
 27. Pri kope od brány takzvanej 5-ky lopta musí opustiť pokutové územie.
 28. Gól sa dosiahne ak lopta úplne prejde za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom a ak v tom čase neboli porušené pravidlá futbalu družstvom ktoré dosiahlo gól.
 29. Rozhodca nariadi PRIAMY VOĽNÝ KOP za neopatrný, riskantný alebo zákrok vykonaný nadmernou silou. PRIAMI VOĽNÝ KOP rozhodca nariadi ak hráč kopte alebo sa pokúsi kopnúť súpera, podrazí alebo sa pokúsi podraziť súpera, skočí na súpera, vrazí do súpera, udrie alebo sa pokúsi udrieť súpera, sotí súpera alebo pri odobraní lopty nedovolene zasiahne telo súpera skôr ako zahrá loptou. PRIAMY KOP bude nariadený ak hráč drží súpera, pľuvne sa súpera a hrá úmyselne rukou (výnimka je brankár)
 30. POKUTOVÝ KOP rozhodca nariadi proti družstvu ktorého hráč sa dopustil jedného z hore uvedených priestupkov VO VLASTNOM POKUTOVOM ÚZEMÍ, bez ohľadu na to kde bola v tej chvíli lopta ale za predpokladu že bola v hre.
 31. Rozhodca udelí žltú kartu ak sa hráč správa nešportovo, slovne alebo gestami vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu, sústavne porušuje pravidlá futbalu, zdržuje opätovné žačatie hry, nedodržuje požadovanú vzdialenosť pri kopoch, bez súhlasu rozhodcu vstúpi, alebo sa vráti na hraciu plochu a bez súhlasu rozhodcu úmyselne opustí hraciu plochu.
 32. Rozhodca udelí červenú kartu ak hráč hrá surovo, dopustí sa násilia alebo sa správa hrubo nešportovo, opľuje súpera alebo inú osobu, zmarí súperovi družstvu dosiahnutie gólu, alebo vyloženú gólovú príležitosť týmže zahrá úmyselne rukou, zmarí súperovi gólovú príležitosť tým že sa dopustí priestupku za ktorý sa nariaďuje PRIAMY alebo POKUTOVÝ KOP. Použije pohoršujúce, urážlivé výroky alebo gestá, alebo je napomenutý druhý krát v tom istom stretnutí.
 33. Pri inzultácií je hráč automaticky vylúčený zo súťaže.
 34. Hráč môže byť potrestaný aj dodatočne, záleží od rozhodnutia komisie a od závažnosti priestupku.
Print Friendly, PDF & Email

Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/propozicie-a-pravidla/